Evangeliškas Biblijos Institutas

Welcome to Evangeliškas Biblijos Institutas

Šios esminės EBI bendruomenės vertybės yra mūsų paklusnumo Dievui atspindys bei pašaukimo paruošti Dievo žmonės jų krikš??ioniškai tarnystei išraiška. Jie yra mūsų mokyklos elgesio normų pagrindas. Išpažįstame, kad pirmiausia esame pasišventę Dievui – Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai – visa savo širdimi, siela, protu ir jėgomis. Bibliją priimame kaip Gyvojo Dievo įkvėptą ir patikimą Žodį, kuris yra galutinis mūsų tikėjimo ir elgesio standartas. Esame pasiryžę stropiai ir sąžiningai dalyvauti studijų programoje taip išreikšdami savo atsaką į šlovės Dievo pašaukimą. Esame pasiryžę būti pasišventusios ir mylin??ios Dievą bendruomenės dalimi, mylėti, gerbti ir vertinti vienas kitą , išreikšti savo bendrystę neatsižvelgdami į ekonominius, akademinius, tautinius, kultūrinius ir denominacinius skirtumus, tuo pa??iu juos pripažindami ir naudodami vienas kito sustiprinimui. Esame pašaukti būti Kristaus mokiniais, augti šventume tiek asmeniniame, tiek bendruomeniniame gyvenime, atpažįstant ir vystant savo dvasines dovanas bei tarnystės įgūdžius. Šeimos gyvenimą pripažįstame kaip pagrindinį Evangelijos liudijimo atspindį bendruomenėje ir darbe. Atsiliepiame Dievo pašaukimui skelbti Karalystės Evangeliją mūsų tautoje ir už jos ribų pasiaukojan??iai tarnaudami, kad parodytume Dievo malonę ir teisingumą visose gyvenimo situacijose ir taip sustiprintume Lietuvos bei viso pasaulio Jėzaus Kristaus Bažny??ią jo šlovei.

We are members of the following evangelical alliances or associations:-

  • E-AAA (Euro-Asia)